Advisors

Wharton University of Pennsylvania

The Wharton School of the University of Pennsylvania is the business school of the University of Pennsylvania, a private Ivy League university located in Philadelphia. Wharton was established in 1881 through a donation from Joseph Wharton. It is the first business school in the United States.

Website

Wharton.upenn.edu